Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de zorg.nl app  (“App”) als alle gegevens, informatie en diensten, dat via de App worden aangeboden (“Diensten”). Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op zorg.nl versie voor demonstratiedoeleinden. Via deze App fingeert de gebruiker toestemming te geven en in te trekken voor het delen van gegevens.  

De App en de Diensten worden u aangeboden door Qeys B.V., in samenwerking met uw zorgaanbieder, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73756229, gevestigd aan de Driebergseweg 2 3708 JB, 

Zeist (“Qeys”). 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

 1. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaardt de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van zorg.nl. Onder Gebruiker wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan de natuurlijke en/of rechtspersoon, die van de App gebruikmaakt. 
 1. Deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van zorg.nl zijn (tevens) te raadplegen, downloaden en printen op www.zorg.nl. 
 1. Indien de App gebruikmaakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing.  Zorg.nl is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. 

Artikel 2: Gebruik 

 1. De Gebruiker kan de App gratis downloaden via Google Android Market en AppStore.  
 1. Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Gebruiker zich te registreren via de App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is de privacyverklaring van zorg.nl van toepassing. 
 1. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding. 

Artikel 3: Gebruiksrecht 

 1. Door het downloaden van de App verkrijgt de Gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App voor niet-commercieel gebruik te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat, Android en IOS.  
 1. Qeys biedt geen technische ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat de App op het toestel (foutloos) functioneert. 
 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App:  
 • op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een  derde beschikbaar te stellen;  
 • aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van deze app gebruik zouden kunnen maken;  
 • te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.  
 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor Qeys, het merk zorg.nl of de Diensten. 

Artikel 4: Beëindiging gebruiksrecht 

 1. Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde duur, maar de Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren. Dit resulteert echter niet in het intrekken van reeds gegeven toestemmingen door Gebruiker in de App. 
 1. Qeys heeft het recht het gebruiksrecht schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, onder meer in geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de App. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zal de Gebruiker de App niet meer gebruiken en van zijn/haar mobiele apparaat verwijderen. 

Artikel 5: Onderhoud/aanpassingen  

Qeys heeft te allen tijde het recht om de App tijdelijk buiten bedrijf te stellen ten behoeve van onderhoud, het maken van aanpassingen, informatie te wijzigen of verwijderen. 

Artikel 6: Tarieven en betaling  

De Gebruiker is geen vergoeding verschuldigd voor het downloaden van de App. Er is geen abonnement verbonden aan het gebruik van de App. Voor het downloaden kan uw provider echter kosten in rekening brengen. 

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten  
Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van) App en de Diensten, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, beelden en geluiden, berusten bij Qeys en/of bij diegene van wie Qeys een licentie heeft verkregen. Het is niet toegestaan om de aangeboden informatie en/of App, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Qeys, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik. 

Artikel 8: Beveiliging  

 1. Qeys zal zich inspannen dat de App en de Diensten virusvrij zijn, maar kan dat niet garanderen. 
 1. Qeys zal zich inspannen om passende veiligheidsmaatregelen te treffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Zo zorgt Qeys ervoor dat alleen de juiste personen toegang hebben tot uw gegevens en dat toegang tot uw gegevens is afgeschermd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid  

 1. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.  Qeys kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. Qeys houdt zich het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen. 
 1. Qeys is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door de Gebruiker of een derde verrichte levering van en/of diensten, die van de Diensten zijn afgeleid. 
 1. Qeys is niet aansprakelijk voor bij de Gebruiker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Gebruiker, verminking of verlies van data. 
 1. De Gebruiker vrijwaart Qeys voor aanspraken van derden ter zake van schade welke voortvloeit uit het al dan niet verstrekken van of door het gebruik van de Diensten. 
 1. Qeys is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die via internet of via de App ontstaat ten gevolge van in of met berichten of bestanden verzonden virussen en/ of enig ander ongewenst element, voor zover althans de aanwezigheid van die ongewenste elementen aan Qeys te wijten valt. In geen geval zal de vergoeding van de schade echter meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van Qeys wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Qeys komt. 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenregeling  

 1. Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 1. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de App of daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in arrondissement Utrecht.  

Artikel 11: Wijziging gebruiksvoorwaarden 

Qeys behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via de App of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. Qeys maakt de wijzigingen kenbaar door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden bij het gebruik van de App te tonen. Bij continuering van het gebruik van de App of afname van Diensten wordt de Gebruiker vermoed te hebben ingestemd met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.