Privacyverklaring – NU-Alert

In dit document staat hoe NU-Alert omgaat met uw privacy. In de inhoudsopgave hieronder kunt u zien welke onderwerpen we gaan bespreken. Dit is de privacyverklaring van de demonstratie versie van NU-Alert.

Inhoudsopgave 

 • AVG wetgeving: Qeys is verwerkersverantwoordelijke
 • Doel: waarom verwerken wij uw gegevens? 
 • Toepassing: wat doen wij met uw gegevens? 
 • Welke gegevens worden verzameld voor intern gebruik 
 • Welke gegevens worden verzameld voor derden 
 • Maatregelen om uw privacy te beschermen 
 • Beveiliging en bewaartermijnen 
 • Uw privacy rechten als betrokkene 
 • Klachten 
 • Links naar andere websites 
 • Wijzigingen
 • Contactgegevens NU-Alert 

AVG wetgeving: Qeys is verwerkersverantwoordelijke

NU-Alert is een app van het Nationaal Uitbraak (NU) Instituut in oprichting. NU-Alert is op dit moment nog een demonstratieversie. Het Nationaal Uitbraak Instituut wordt na oprichting de ‘verwerkersverantwoordelijke’ van NU-Alert volgens de AVG-wetgeving. De verwerkersverantwoordelijke is onder andere verantwoordelijk voor de privacyverklaring. Zolang het Nationaal Uitbraak Instituut nog niet is opgericht neemt Qeys B.V. als ‘verwerker’ die verantwoordelijkheid op zich. Qeys is in deze demonstratieversie van de app dus zowel verwerkersverantwoordelijke als verwerker.

Doel: waarom verwerken wij uw gegevens?

Het doel van NU-Alert is om inzicht te geven in de verspreiding van het coronavirus en covid-19. De NU-Alert helpt hierbij door uw gezondheid status en uw recente locaties te delen met uw huisarts zodat hij u een persoonlijk advies kan geven over of het bijvoorbeeld nodig is om te testen of tijdelijk thuis te blijven. En ondersteunt NU-Alert een snel testproces. Als u ook meedoet met het onderzoek dan worden uw gegevens anoniem gemaakt en gebruikt om lokale uitbraken van covid-19 snel te detecteren. Zodat er lokaal maatregelen kunnen worden genomen in plaats van landelijk.

Toepassing: wat doen wij met uw gegevens?

 • NU-Alert Applicatie

De NU-Alert app verzamelt uw locatie gegevens en uw zelf opgegeven gezondheidstatus. Deze gegevens worden in de huidige demonstratieversie alleen voor toepassing 1 gebruikt.

 1. Voor jezelf verzamelen en delen met uw contacten.

U kunt er zelf voor kiezen om uw gegevens te delen met uw contacten of bijvoorbeeld met een GGD medewerker voor bron- en contactonderzoek. Het doel hiervan is om te informeren waar u bent geweest als u mogelijk de kans heeft gehad om het virus te verspreiden.   In volgende versies van de app zullen ook de volgende toepassingen actief worden.

 1. Delen met uw huisarts voor persoonlijk advies

Uw NU-Alert gegevens worden gedeeld met uw huisarts, als onderdeel van uw medisch dossier. Uw huisarts kan u hiermee van een persoonlijk advies voorzien rond covid-19. Bijvoorbeeld of het nodig is om te testen, om tijdelijk thuis te blijven of bepaalde potentiele ‘brandhaarden’ bij u in de buurt te mijden.

 1. Informatievoorzieningen nationale onderzoeksteams.

De gegevens worden gedeeld met nationale en lokale onderzoeksteams. Hiervoor worden uw gegevens anoniem gemaakt via aggregatie. De gegevens worden alleen voor het onderzoeksdoel verzameld en aan geen andere instantie ter beschikking gesteld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 1. Versnellen van testproces via vragenlijst

Wanneer uw symptomen duiden op een besmetting, kunt u de NU-Alert applicatie gebruiken om informatie op te geven die relevant is voor uw test op covid-19. De informatie die u opgeeft is nodig voor het testproces. Door deze informatie van tevoren op te geven, versnelt u het testproces voor uzelf en de testers.

 • De NU-Alert website.

De website van NU-Alert is te vinden op www.zorg.nl/nu-alert. Hier worden cookies verzameld voor anonieme analyse van uw gebruik van de website. Wij maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van web statistieken. www.zorg.nl/nu-alert maakt gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van haar website. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Door akkoord te gaan met de melding op de website van zorg.nl/nu-alert, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan de deze website.

Welke gegevens worden verzameld voor intern gebruik

NU-Alert werkt in samenwerking met zorg.nl. Zorg.nl vraagt om algemene persoonsinformatie in te voeren. Deze bestaan uit uw naam, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer. Deze gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Als basis voor het identificatieproces van zorg.nl.
 • Contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare klantrelatie.

Welke gegevens worden verzameld voor derden

NU-Alert is een ‘verwerker’ van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de “AVG”. Dat betekent dat NU-Alert persoonsgegevens in opdracht en ten behoeve van het Nationaal Uitbraak Instituut gegevens verwerkt. Het Nationaal Uitbraak Instituut bepaalt dus hoe uw gegevens verwerkt worden en moet u daarover informeren. Dat doen zij onder andere via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over hoe NU-Alert uw gegevens verwerkt? Dan kunt u deze stellen aan het Nationaal Uitbraak Instituut. Wij verzamelen de volgende gegevens van u om onze dienst te kunnen laten functioneren. Dat doen wij alleen op het moment dat u daar toestemming voor heeft gegeven. Volgens de AVG-wetgeving is onze grondslag om uw gegevens te verwerken dus ‘toestemming’.

 1. Uw locatie gegevens

Wij houden volgens een algoritme uw locatiegegevens bij. Het uitgangspunt van dit algoritme is dat wij bijhouden of u langer dan een minuut op dezelfde locatie bent geweest. Waarbij ‘dezelfde locatie’ betekent dat u binnen een straal van 50 meter bent gebleven.

 1. Uw gezondheidsstatus

In de applicatie kunt u aangeven wat uw gezondheidsstatus is. Uw huidige gezondheidsstatus wordt toegevoegd aan een locatie. Zo kunt u zien of u covid-19 (klachten) had op een bepaalde locatie.

Maatregelen om uw privacy te beschermen

Wij nemen de volgende maatregelen om uw privacy te beschermen:

 • U geeft nadrukkelijk toestemming voor het gebruik van uw locatie- en gezondheid gegevens voor de in dit document beschreven doeleinden. Die toestemming kunt u in de app makkelijk aan en uit zetten met een schuifje. Als u met het schuifje uw toestemming stopzet, stoppen wij direct met het registreren van uw gegevens.
 • De gegevens worden lokaal en versleuteld op uw mobiele apparaat opgeslagen.

In deze demonstratieversie worden uw gegevens alleen op uw telefoon opgeslagen. We hebben al wel maatregelen vastgesteld voor wanneer we uw gegevens wel met het Nationaal Uitbraak Instituut gaan delen:

 • De gegevens die worden gedeeld met de onderzoeksteams zijn anoniem gemaakt. Hierdoor is het niet te herleiden dat de locaties toebehoren aan u als individu.
 • Wij delen de informatie alleen met erkende overheidsinstellingen.

U kiest er zelf voor om uw informatie te delen met de huisarts. De huisarts is hierin verplicht het beroepsgeheim na te leven.

Beveiliging en bewaartermijnen

De applicatie van NU-Alert wordt aangeboden door Qeys b.v.. In de demonstratie versie van de applicatie is Qeys b.v. verwerkingsverantwoordelijk.

 • Qeys b.v. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
 • Qeys b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist. In deze demonstratieversie van de NU-Alert app worden uw gegevens alleen op uw telefoon bewaard. Uw locatiegegevens worden na 4 weken verwijderd.

Uw privacy rechten als betrokkene

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u als betrokkene een aantal privacy rechten. Die staan hieronder benoemd. Via de linkjes vind u meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Recht op inzage: U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen.
 • Recht op rectificatie: Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
 • Recht op vergetelheid: U kunt in een aantal gevallen aan Qeys b.v. vragen om uw gegevens te wissen.
 • Recht op dataportabiliteit: U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als Qeys b.v. uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren. Let op: dit geldt alleen voor gegevens die Qeys b.v. digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt Qeys b.v. vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken. Dit is het recht op beperking van de verwerking.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door NU-Alert.
 • Recht op intrekken toestemming: Als u Qeys b.v. toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens te verwerken dan heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dit kan makkelijk in de NU-Alert app.

Wilt u gebruik maken van een van de hierboven benoemde rechten? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan dit document. NU-Alert zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand op uw verzoek reageren.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de gegevensverwerking van NU-Alert, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan dit document. We zullen altijd binnen vijf werkdagen de ontvangst van uw klacht of bezwaar bevestigen. NU-Alert zal uw klacht beoordelen en indien nodig zullen we contact met u opnemen voor meer informatie. We streven ernaar om elke klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 6 maanden na ontvangst). Op elk moment vóór, tijdens of na het hierboven beschreven klachtenproces kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van NU-Alert verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacy statements verwijzen wij u graag naar de betreffende websites.

Wijzigingen

NU-Alert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer ons privacy statement daarom regelmatig.

Contactgegevens NU-Alert

NU-alert wordt aangeboden door Qeys. Vragen over dit privacy statement, uw rechten dan wel klachten kunnen worden gericht aan: NU-Alert door Qeys

Adres:Driebergseweg 2, 3708 JB Zeist
Telefoonnummer:0313-483252
E-mailadres:info@qeys.nl
KVK-nummerKVK 73756229