Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van het privacy platform in de zorg (“zorg.nl”), die u kunt gebruiken via de zorg.nl app.  

Voor wie is zorg.nl? 

Deze versie van zorg.nl is slechts in gebruik voor demonstratie doeleinden. De zorgverlenersgegevens en programma gegevens zijn gefingeerd. De zorg.nl app is bedoeld voor testgebruikers onder begeleiding van de app aanbieder. 

U kunt uw smartphone (Android of iOS) gebruiken om zorg.nl te testen. U fingeert daarbij zich aan te melden bij zorg.nl en u fingeert daarbij deel te nemen aan preventie- en/of onderzoeksprogramma’s.  

Zorg.nl wordt aangeboden door Qeys B.V., gevestigd aan de Driebergseweg 2, 3708 JB te Zeist in Nederland. 

Bij het aanbieden van deze diensten verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij begrijpen het grote belang van het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij doen dit overeenkomstig toepasselijke privacywet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). De AVG is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens van ingezetenen van de Europese Unie. Onder de AVG valt onder persoonsgegevens al die informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 

In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe zorg.nl werkt en welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen en voor welke doeleinden wij dat doen. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zeggen iets over u. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. In de zorg.nl app worden de volgende persoonsgegevens van u geregistreerd: 

 • Naam (voor- en achternaam) 
 • Geboortedatum 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Documentnummer identiteitsbewijs 
 • BSN 

Welke gegevens gebruikt zorg.nl waarvoor? 

 • Wij gebruiken uw naam (voor- en achternaam) en uw geboortedatum om deze te tonen aan de zorgverlener van uw uitgekozen zorgbalie om uw identiteit te bevestigen. 
 • Uw e-mailadres gebruiken wij als accountnaam en om misbruik tegen te gaan. 
 • Wij gebruiken uw telefoonnummer om misbruik tegen te gaan. 
 • De zorgverlener die uw identiteit controleert registreert het documentnummer van uw identiteitsbewijs om de identificatie te voltooien. Daarnaast wordt uw BSN geregistreerd ten behoeve van de communicatie richting deelnemende zorgaanbieders/zorgverleners van het programma waaraan u deelneemt. 
 • Wij registreren uw opgegeven zorgverleners en de programma-aanbieder en geven deze door aan de programma-aanbieder, zodat uw zorgdata uitgewisseld kan worden. 
 • Wij gebruiken de versie van uw besturingssysteem om de app optimaal voor u te laten werken. 
 • Uw toestel type gebruiken wij voor statistieken over onze gebruikers. Hiermee kunnen wij de ervaring optimaliseren voor zoveel mogelijk gebruikers. 
 • Wij verwerken toestel-ID’s om misbruik tegen te gaan. 

Beveiliging 

Een eerste uitgangspunt is dat de zorg.nl app strikt persoonlijk is en niet makkelijk door een ander misbruikt moet kunnen worden. Dit gebeurt via een persoonlijke PIN-code die u bij registratie kiest. U bent zelf verantwoordelijk om deze PIN-code niet met andere personen te delen. 

Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de juiste personen toegang hebben tot uw gegevens en dat toegang tot uw gegevens is afgeschermd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Bewaartermijn 

Wij bewaren persoonsgegevens in elk geval zolang dat nodig is voor het bereiken van bovengenoemde doelen. 

De AVG noemt geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. In andere wetten kan wél een minimale bewaartermijn staan. Dan moeten wij die gegevens dus ook zo lang bewaren. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dienen medische behandelgegevens minimaal 15 jaar te worden bewaard. 

Het kan zijn dat wij betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, bewaren wij gegevens. Wij kunnen die in een archief bewaren totdat een eventuele claim verjaard is en wij niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure. 

Verstrekking aan derden 

De persoonsgegevens die u beschikbaar hebt gesteld worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Met welke zorgaanbieders/zorgverleners u uw persoonsgegevens deelt kunt uzelf aangeven in het programma waaraan u deel wilt nemen. Wanneer u deelneemt aan een programma geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te delen. 

Wij werken samen met partijen die ons helpen met onze dienstverlening, zoals een software ontwikkelaar voor de app, hostingsbedrijven, toestemmingsregisters en uitwisselingssystemen. Wij kiezen deze partijen dus zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. 

Websites en apps van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en apps van derden die via links gekoppeld kunnen zijn aan de zorg.nl app. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaan. Daarom adviseren we u om de privacyverklaring van deze websites of apps te lezen voordat u gebruikmaakt van hun diensten. 

Uw rechten 

Op de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, heeft u het recht om ons een verzoek te sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens of de verwerking ervan te beperken. U kunt ons dit verzoek per e-mail sturen info@zorg.nl of ons bellen op: 0313-483252 (maandag t/m vrijdag tussen 9:00-17:00 uur).  

Om misbruik te voorkomen vragen we u om uw identiteitsbewijs, waarmee u zich hebt geregistreerd bij uw zorgaanbieder, bij de hand te houden. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Zorg.nl blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. De meest recente versie kan altijd worden geraadpleegd via de zorg.nl app of op de website (www.zorg.nl). We kunnen u ook van wijzigingen op de hoogte stellen via de app en/of via e-mails. Daarom wordt het aanbevolen om deze regelmatig te controleren zodat u op de hoogte blijft. 
 

Toezichthouder 

Wij zijn u graag behulpzaam als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Krachtens de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het land waar u ingezetene bent. 

Contact  

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:  

Telefoonnummer: 0313-483252 

Website: www.zorg.nl 

Adres: Domus Medica, Smart Office 3C9, Mercatorlaan 1200, 3528BL Utrecht